Udostępnianie zasobów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Udostępnianie zasobów

26 maja 2015

Materiały archiwalne udostępnia się po upływie 30 lat od chwili ich wytworzenia, o ile nie narusza to przepisów prawa. Wcześniejszy dostęp do akt możliwy jest po przedłożeniu przez użytkownika umotywowanego wniosku.

Archiwum udostępnia materiały archiwalne w formie bezpośredniej - umożliwiając zainteresowanym zapoznanie się z oryginałami lub kopiami dokumentów w Czytelni oraz w formie pośredniej - przekazując informacje zawarte w aktach w postaci pisemnej odpowiedzi lub reprodukcji dokumentu - na wniosek zainteresowanego. Udostępnienie archiwaliów do wglądu w Czytelni jest bezpłatne. Inne formy udostępniania związane z wyszukiwaniem archiwaliów przez pracowników lub sporządzaniem reprodukcji stanowią usługę odpłatną.

Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych w Czytelni składa Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego. W odniesieniu do informacji prawnie chronionych wymagane jest złożenie przez użytkownika pisemnego zobowiązania dotyczącego sposobu i zakresu ich wykorzystania. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Archiwum może odmówić udostępnienia akt. Udostępnia się archiwalia zewidencjonowane, tzn. wyposażone w pomoce ewidencyjno-informacyjne. Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych pomocy. Na ich podstawie użytkownik wyszukuje jednostki archiwalne i ich sygnatury, a następnie składa zamówienie na akta. Udostępnione materiały archiwalne mogą być odpłatnie reprodukowane w postaci kserokopii, skanów i fotografii wg obowiązującego w Archiwum Cennika usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Siedlcach.Użytkownik może wykonać nieodpłatnie kopie cyfrowe własnym aparatem.

Na pisemny wniosek zainteresowanego Archiwum może sprowadzić do Czytelni mikrofilmy archiwaliów przechowywanych w innych archiwach. Koszt przesyłki ponosi zamawiający.

Wykorzystanie w publikacjach reprodukcji z zasobu Archiwum powinno zostać odnotowane poprzez umieszczenie informacji o miejscu przechowywania, nazwie zespołu i sygnaturze akt. Podobne procedury obowiązują przy powoływaniu się na wykorzystane archiwalia. Zasady udostępniania i korzystania z materiałów archiwalnych regulujeRegulamin udostępniania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Siedlcach wprowadzony Zarządzeniem nr 26/2013 Dyrektora Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Korzystanie do celów własnościowych

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. (Dz. U nr 38, poz. 173 z późn. zm.) archiwa państwowe w Polsce udostępniają materiały archiwalne po 30 latach od ich wytworzenia, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. W związku z tym zainteresowani uzyskaniem dostępu do archiwaliów związanych z prawami własnościowymi proszeni są o przedstawienie dowodów, iż są stroną w rozumieniu art. 28 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tj. że posiadają interes lub obowiązek prawny w odniesieniu do załatwianej sprawy. W przypadku prowadzenia poszukiwań na zlecenie osób trzecich należy przedstawić oryginał pełnomocnictwa (do wglądu) lub jego poświadczoną kopię lub wykonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie (w przypadku pełnomocnictwa sporządzonego w języku obcym). Wykonywanie kopii odnalezionych archiwaliów jest odpłatne.

Korzystanie do celów urzędowych

Instytucje lub osoby prawne przeprowadzające poszukiwanie genealogiczne lub własnościowe dla celów urzędowych proszone są o przedstawienie dowodów, iż są stroną w rozumieniu art. 28 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tj. że posiadają interes lub obowiązek prawny w odniesieniu do załatwianej sprawy, wynikający z zadań statutowych instytucji lub decyzji Sądu. W przypadku prowadzenia poszukiwań na zlecenie osób prywatnych należy przedstawić oryginał pełnomocnictwa (do wglądu) lub jego poświadczoną kopię lub wykonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie (w przypadku pełnomocnictwa sporządzonego w języku obcym). Osoby prowadzące badania w imieniu instytucji zobowiązane są przedstawić imienne upoważnienie do poszukiwań w konkretnej sprawie. Wykonywanie kopii odnalezionych archiwaliów jest odpłatne.

Kwerendy dla osób prywatnych

Pracownicy Archiwum przeprowadzają w zasobie kwerendy dla osób prywatnych w sprawach socjalnych, genealogicznych i własnościowych. Prowadzenie poszukiwań o charakterze naukowym wykracza poza obowiązki pracowników Archiwum. Bezpłatnie przeprowadzane są poszukiwania dotyczące represji okresu II wojny światowej i okresu stalinowskiego. Są to potwierdzenia: pobytów w więzieniach, obozach pracy, obozach koncentracyjnych, na robotach przymusowych w III Rzeszy; pracy na terenie Generalnego Gubernatorstwa; wysiedleń Polaków z ziem przyłączonych do Rzeszy; uciekinierów ze Wschodu, warszawiaków po Powstaniu Warszawskim; istnienia obozów pracy przymusowej, niemieckich gospodarstw i zakładów pracy a także ustalania losów osób zaginionych. Poszukiwania prowadzone przez pracowników Archiwum dla osób prywatnych do celów genealogicznych lub własnościowych są płatne.

 

W związku ze wzrostem poszukiwań genealogicznych Archiwum Państwowe w Siedlcach informuje, że w pierwszej kolejności realizowane są podania dotyczące spraw prawno-administracyjnych, skutkujące wydaniem dokumentów potrzebnych w obrocie prawnym. Zamówienia, które nie są związane z celami urzędowymi, realizuje się poza zakresem administracji publicznej.

 

Kwerendy do celów nieurzędowych (w tym m.in. genealogicznych) zaliczane są do sfery działalności usługowej archiwów i są wykonywane na zasadach umowy cywilnoprawnej między zamawiającym a wykonawcą. Usługi świadczone są przez Archiwum w miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i kadrowych. Czas ich realizacji uzależniony jest od ilości wpływających podań oraz innych, statutowych zadań Archiwum. Archiwum Państwowe w  Siedlcach zastrzega sobie możliwość niepodjęcia usług archiwalnych ze względu na zły stan fizyczny zbiorów, brak danych lub, gdy wynika to z ustawowego zakazu naruszania prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli. Archiwum nie podejmuje się przeprowadzania kwerend rozległych tematycznie obejmujących poszukiwania w znacznej partii materiałów archiwalnych.

 

Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie dokumentami do celów genealogicznych, Archiwum rozpoczęło działania mające na celu udostępnienie on-line akt stanu cywilnego. We współdziałaniu z Narodowym Archiwum Cyfrowym na stronie www.szukajwarchiwach.pl zostało opublikowane ponad 142 000 skanów z ksiąg stanu cywilnego.

 

Archiwum zachęca do prowadzenia samodzielnych  poszukiwań, szczególnie genealogicznych, w Czytelni Archiwum oraz do korzystania z serwisu www.szukajwarchiwach.plCzytelnia


Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.30-15.00, w czwartki w godzinach 11.45 - 17.45.

Udostępnianie materiałów archiwalnych i ich reprodukcji w Czytelni archiwum prowadzone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.00 oraz w czwartek w godzinach 11.45 – 17.45.

Termin udostępnienia materiałów archiwalnych wymagających dodatkowego przygotowania (paginacja, zabiegi konserwatorskie) zostanie określony w trybie indywidualnych ustaleń dokonanych między użytkownikiem a archiwum.

 

Archiwum Państwowe w Siedlcach udostępnia posiadane archiwa, prowadzi poszukiwania w materiałach archiwalnych, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

 

Archiwum Państwowe w Siedlcach informuje, że zgodnie z wymogami określonymi w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, i nr domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-26
Data publikacji:2015-05-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8419