Z wizytą w archiwum (kl. III)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 kwietnia 2020

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.

2 x 45 minut

Cele kształcenia — wymagania ogólne

Uczeń:
• odpowiada na proste pytania w odniesieniu do materiału źródłowego (tekst, ilustracje);
• potrafi stworzyć krótką wypowiedź o postaci i wydarzeniu historycznym;
• współpracuje z innymi - planuje, dzieli się zadaniami i realizuje je
• poszerza swoją wiedzę

Cele kształcenia — wymagania szczegółowe
Uczeń:
• zna podstawowe pojęcia związane z archiwum;
• potrafi wymienić zadania realizowane przez archiwum;
• potrafi opowiedzieć, co możemy znaleźć w archiwum

Metody
• rozmowa nauczająca,
• praca w grupach,
• praca ze źródłem,
• „burza mózgów”.

Środki dydaktyczne

• materiał ilustracyjny przedstawiający różne pomieszczenia w archiwum i osoby (np. magazyn archiwalny, czytelnia, pracownia digitalizacji, pracownia konserwacji, miejsce przyjmowania materiałów archiwalnych, sala wystawowa, magazynier, archiwista, konserwator, skanerzysta);
• puzzle z wizerunkiem herbu miasta Siedlce;
• ilustracje przedstawiające materiał pisarski;
• tekst legendy o Jacku;

 

PRZEBIEG LEKCJI

Wprowadzenie

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji, a następnie dzieli klasę na grupy.
Każda grupa otrzymuje do analizy inny materiał ilustracyjny w postaci wydruku przedstawiającego konkretne miejsca i osoby w archiwum (magazyn archiwalny, czytelnia, pracownia digitalizacji, pracownia konserwacji, miejsce przyjmowania materiałów archiwalnych, sala wystawowa, magazynier, archiwista, konserwator, skanerzysta). Uczniowie analizują otrzymany materiał i przygotowują odpowiedzi na pytania.
1. Co przedstawia materiał ilustracyjny (osoby, przedmioty, czynności)?
2. Do czego może służyć miejsce widoczne na ilustracji?
3. Jak może nazywać się miejsce widoczne na ilustracji?

Uczniowie sporządzają notatkę z tej części lekcji podaną przez nauczyciela.

Rozwinięcie

Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa otrzymuje wizerunek herbu Siedlec w postaci puzzli w celu ułożenia obrazka, a następnie wytypowane osoby z każdej grupy opowiadają, co przedstawia ułożony obrazek.
Nauczyciel kieruje do uczniów pytanie: co uczniowie wiedzą o herbie miasta Siedlce, czy znają herby innych miast? Uczniowie w grupach przygotowują odpowiedzi na postawione pytania.

Nauczyciel rozdaje uczniom tekst z legendą o Jacku, figurą wieńczącą Ratusz w Siedlcach (obecnie Muzeum Regionalne w Siedlcach).
Uczniowie uważnie czytają otrzymany tekst, a następnie nauczyciel ogłasza konkurs na najlepiej opowiedzianą legendę o Jacku. Do konkursu zgłaszają się ochotnicy, których oceniają pozostali uczniowie po wysłuchaniu ostatniego opowiadania .

Uczniowie pracują w grupach. Każda z grup otrzymuje inny materiał ilustracyjny przedstawiający materiał pisarski i narzędzia (pismo obrazkowe, tabliczki gliniane, papirus, zwoje, pergamin, trzcinka, pędzelek, pióro, atrament, stalówka, maszyna do pisania). Wspólnie z nauczycielem uczniowie próbują odpowiedzieć na pytania:
1. Co jest przedstawione na ilustracjach?
2. Do czego mogły służyć przedmioty pokazane na ilustracjach?
3. Gdzie obecnie można obejrzeć przedmioty, które widzimy na ilustracjach?
4. Jakie narzędzia współcześnie wykorzystujemy do porozumiewania się?

Podsumowanie

Uczniowie wspólnie z nauczycielem starają się odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Co to jest dokument?
2. Co to jest archiwum?
3. Dlaczego powstało archiwum?
4. Kto to jest archiwista?
5. Czym zajmuje się archiwista w archiwum?
6. Co musi umieć archiwista?
7. Czy archiwista jest potrzebny? Dlaczego?

Praca domowa

Uczniowie otrzymują zadanie w postaci przygotowania pracy plastycznej na temat: Co
najbardziej zapamiętałem z lekcji o archiwum?

 

Opac. Beata Troć

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-15
Data publikacji:2020-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4400